Stanovy - PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pre členov

STANOVY POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA
(Platné od 2.3.2019)


Názov združenia:  Poľovnícke združenie „ĽUBICA "
Sídlo:    
Zvolenská Slatina
Okres:
 Zvolen
Identifikačné číslo:
31921094

PRVÁ ČASŤ
Poslanie, úlohy a hospodárenie združenia

Čl.1

Základné ustanovenia

Poľovnícke združenie Ľubica Zvolenská Slatina (ďalej len „PZ") je podľa § 80 ods..9 zákona č. 274/2009 Zb. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov / ďalej len „zákon“/ prostredníctvom SPZ organizáciou podľa § 32 zákona.

PZ ako organizačná jednotka SPZ je prostredníctvom SPZ členom Slovenskej poľovníckej komory. Ako člen Slovenskej poľovníckej komory
/ ďalej len SPK/ sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Účelom združenia je spoločný výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri ĽUBICA Zvolenská Slatina (ďalej len „poľovný revír"), ktorý bol
uznaný rozhodnutím Lesného úradu Zvolen pod číslom Poľov . - 758/31/93. Poľov. -18/25/95-Kr-i a Poľav. -283/3 3/94-Kr-l.

Výmera poľovného revíru je 3217,93 ha.

Združenie je základnou organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ") s vlastnou právnou subjektivitou a koná vo
svojom mene.

PZ a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vlastnými stanovami, prevádzkovým
poriadkom PZ, uzneseniami svojich orgánov, uzneseniami orgánov zväzu a opatreniami orgánov, ktoré riadia poľovníctvo .


Čl. 2
Úlohy PZ


1.  Základnou úlohou PZ je zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú zver hospodárne zúžitkovať, pritom plne rešpektovať a kladne
    ovplyvňovať tvorbu, ochranu a využívanie životného prostredia. Pri plnení týchto úloh PZ:

a/ vypracúva plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva, ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o
   zver a zabezpečuje dôsledné plnenie schválených plánov;
b/ stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšenie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých
   druhov zveri;
c/ robí opatrenia na zlepšovanie úživnosti poľovného revíru, získavanie krmív na prikrmovanie zveri, na obmedzovanie škôd spôsobených zverou
   na poľnohospodárskej a lesnej výrobe a škôd spôsobených na zveri.;
d/ stará sa o udržiavanie potrebného počtu a druhu predpísaných poľovne upotrebiteľných psov;
e/ buduje potrebné poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soliská, sklady krmív a pod.) a zabezpečuje ich údržbu;
f/ spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.


2.  PZ zabezpečuje hospodárne využitie, fyzickú a právnu ochranu svojho i zvereného majetku, s ktorým hospodári.

3.  PZ organizuje odbornú výchovu svojich členov, prácu s mládežou v obvode svojej pôsobnosti a propaguje význam starostlivosti o zver.
    Vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej aktivity svojich členov, osobitne ich zapájanie pri plnení úloh pri tvorbe a ochrane životného
     prostredia a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

4.  Pri plnení svojich úloh PZ úzko spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov.

5.  Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré prispievajú k zveľadeniu
    poľovníctva.

6.  PZ môže vykonávať aj iné činnosti, pokiaľ prispievajú k riadnemu poľovníckemu hospodáreniu, sú v súlade so stanovami zväzu a všeobecne
    záväznými právnymi predpismi.Čl.3
Hospodárenie PZ

Majetok PZ tvoria:

a/ členské podiely
b/ členské a účelové príspevky
c/ výnosy z poľovníckeho hospodárenia;
d/
príjmy z inej činnosti združenia;
e/ dotácie, subvencie a dary;
f/ iné majetkové príjmy a hodnoty;
gl
hnuteľný i nehnuteľný majetok a jeho výnosy.


2.  PZ hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou PZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.  PZ vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov PZ schvaľuje vlastné pravidlá hospodárenia v nadväznosti na
    všeobecne platné právne normy pre vytváranie zdrojov samofinancovania. Pritom zabezpečí tvorbu zdrojov:


a/ na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia,
   úhradu daní a poplatkov;
b/ na zabezpečenie tvorby centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia poľovníctva a zabezpečenia činnosti SPZ. Výšku odvodov do týchto
   fondov určia rady SPZ.


4.  Členské podiely nie sú vo vlastníctve PZ, sú len zverenými prostriedkami členov, ktorými PZ môže disponovať len v prípade, že nemá k dispozícii
     iné finančné prostriedky a k ich použitiu dá súhlas členská schôdza. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely alebo ich zostatková hodnota
     (po vyrovnaní prípadných dlhov člena) vracajú členom alebo dedičom.DRUHÁ ČASŤ
Členstvo v PZ

Čl. 4
Vznik členstva v PZ

1.  Členom PZ (ďalej len „člen") sa môže stať len člen SPZ, ktorý má platný poľovný lístok.

2.  Uchádzač o členstvo v PZ môže byť na základe písomnej žiadosti prijatý členskou schôdzou do pozície čakateľa na členstvo v PZ
    ( ďalej len „čakateľ“).

3.  Čakateľ:
a/ je na základe rozhodnutia výboru PZ zaradený na obdobie  dvoch rokov (ďalej „čakateľská lehota“) do pracovnej skupiny členov PZ,
   prípadne je pridelený pod priame vedenie (gesciu) konkrétneho člena PZ;
b/ počas   čakateľskej  lehoty platí členské príspevky, zúčastňuje sa na všetkých oficiálnych akciách PZ  
  (- členské schôdze, brigády, spoločné poľovačky), stará sa o pridelené poľovné zariadenia, zabezpečuje ich opravy, naplnenie krmivom a čistenie;
c/ na základe rozhodnutia výboru PZ  môže obdržať povolenie na poľovačku, do revíru však môže vstupovať so zbraňou len v sprievode člena PZ;
d/ nemá hlasovacie právo, ani aktívne a pasívne volebné právo.

4.  Dĺžka čakateľskej lehoty môže byť v odôvodnených prípadoch, na základe návrhu výboru PZ a rozhodnutím členskej schôdze skrátená, alebo
    predĺžená.

5.  Po uplynutí čakateľskej lehoty výbor PZ vyhodnotí činnosť čakateľa a predloží členskej schôdzi návrh na jeho prijatie, či neprijatie za člena PZ.
    Splnenie povinností v rámci čakateľskej lehoty nezakladá automaticky nárok na vznik členstva v PZ.

6.  Členov do PZ prijíma členská schôdza PZ na základe písomnej žiadosti čakateľa .

7.  Prijatie za člena PZ nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania stanov PZ a zaplatením členského podielu.

8.  Počet členov v PZ sa riadi zásadou, že na každých začatých 100 ha plochy revíru môže mať PZ najviac jedného člena.                                                         

9.   Zásada podľa čl. 4, ods. 8. nemusí byť dodržaná pri prijímaní člena, ktorého členstvo je pre PZ  veľmi prospešné a dôležité z hľadiska jeho
     pracovného  zaradenia, funkcie, odborných, či osobných  kontaktov a kvalít. Takto prijatý člen sa pri prijímaní do PZ zaviaže, že po
     ukončení vykonávania funkcie, alebo po pominutí dôvodov , pre ktoré bol prijatý, skončí členstvo v PZ Ľubica Zv. Slatina.

10. Čestným členom PZ sa môže stať na základe rozhodnutia členskej schôdze aj osoba, ktorá nevlastní poľovný lístok. Čestný člen na základe
     dohody s výborom PZ, má právo sa zúčastňovať na akciách PZ, vykonávať činnosti a práce podľa potrieb PZ a vlastných možností.
     Čestný člen nemá hlasovacie právo, ani aktívne a pasívne volebné právo v PZ. Čestné členstvo zaniká vystúpením, smrťou, alebo rozhodnutím
     o zrušení čestného členstva v PZ členskou schôdzou PZ.

11. Zaslúžilým čestným členom PZ sa môže stať riadny člen PZ na základe vlastnej žiadosti po dovŕšení 70 roku veku a po 20 rokoch riadneho
     členstva v PZ, zároveň musí byť držiteľom poľovníckeho lístka a členom SPZ. Podmienkou vzniku zaslúžilého čestného členstva je vzdanie sa
     riadneho členstva v PZ a splnenie všetkých povinností voči PZ. Pokiaľ je držiteľom zbrojného preukazu,  bude mu pridelené povolenie na lov
     bezparohatej zveri a pri dovŕšení okrúhleho jubilea i na lov parohatej zveri. Takýto člen bude pridelený do pracovnej skupiny , bude mu
     prideľovaná zverina v rámci skupiny, môže sa zúčastňovať brigád. Zaslúžilý čestný člen PZ je oslobodený od akýchkoľvek poplatkov, zároveň
     nemá hlasovacie právo, aktívne ani pasívne volebné právo. Zánik zaslúžilého čestného členstva je možný za rovnakých podmienok ako zánik
      riadneho členstva.                                                                                


Čl. 5
Základné práva a povinnosti členov

1.  Člen PZ má právo:

a/ zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach PZ;
b/ voliť a byť volený do orgánov PZ, resp. vyšších orgánov SPZ;
c/ zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej činnosti PZ;
d/ podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom PZ, resp. vyšším orgánov SPZ;
e/ z vážnych dôvodov požiadať o úľavy pri plnení povinností člena PZ v dohodnutom rozsahu až na dobu 2 rokov.
   Výbor PZ navrhne členskej schôdzi pravidlá jeho členstva v PZ v tomto období.

2.  Člen PZ je povinný:

a/ zaplatiť členský podiel a členské príspevky v čiastke a termíne stanovenom orgánmi PZ;

b/ podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom PZ;
c/ dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy PZ;
d/ plniť rozhodnutia orgánov PZ;
e/ nahradiť PZ škodu, za vznik ktorej zodpovedá.


Čl. 6
Členská disciplína

1.  Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor PZ
    podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy kárnych opatrení:


a/ pokarhanie pred výborom PZ;
b/ dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri (druh, rozsah, alebo spôsobu), na dobu 1 až 5 rokov;
c/ zníženie podielu na výsledku hospodárenia na dobu 1
5 rokov;
d/ vylúčenie z PZ.


2.  Vylúčiť z PZ možno len člena, ktorý hrubo, alebo opätovne do piatich rokov od predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého PZ,
    porušil Stanovy SPZ, interné predpisy PZ, alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy súvisiace s výkonom práva poľovníctva,
    alebo si viac ako jeden rok neplní povinnosti voči PZ, alebo konal v rozpore so záujmami PZ.

3.   Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne a zaslať doporučeným listom členovi, ktorému bolo kárne opatrenie
     uložené. Rozhodnutie musí obsahovať označenie orgánu, ktorý ho vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o
     vine s popisom skutku a označením predpisu, k porušeniu ktorého došlo, presné uvedenie kárneho opatrenia, odôvodnenie so stručným, presným
     a výstižným popisom skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku.

4.   Proti kárnemu opatreniu uloženému výborom PZ sa možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia na členskú schôdzu PZ. Včas podané odvolanie má
     odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené členskou schôdzou v odvolacom konaní je konečné.

5.   Po uplynutí polovice kárnych opatrení uložených podľa čl. 6, ods.1, písm. b/ a  c/, môže kárny orgán, ktorý vyniesol prvostupňové rozhodnutie,
      rozhodnúť na základe písomnej žiadosti o odpustení ich zvyšku.

6.    Člena nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula trojročná premlčacia lehota. Začatím konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota
      prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor PZ obdržal oznámenie o spáchaní skutku.
     Ak je skutok predmetom trestného alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom
     konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa ich právoplatného rozhodnutia a týmto dňom začína plynúť nová premlčacia lehota.

7.    Rozhodnutia súdov, alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu alebo priestupku nevylučuje kárne stíhanie člena kárnymi
      orgánmi PZ. Kárne orgány PZ rozhodujú nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môžu uložiť kárne opatrenie aj v prípadoch, keď štátne orgány
      zastavili stíhanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného trestný čin alebo priestupok.


Čl. 7
Zánik členstva v PZ

1.  Členstvo v PZ  zaniká :

a/ smrťou člena;
b/ vystúpením člena. Vystúpenie treba oznámiť písomne výboru PZ;
c/ zánikom členstva v SPZ;
d/ vylúčením z PZ;
e/ zánikom PZ;
f/ nezaplatením členského a účelového príspevku PZ v stanovenej lehote;
g/ právoplatným rozhodnutím o odňatí poľovného lístku.

2.  Členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo, sa vráti členský podiel, alebo jeho zostatková hodnota. Zostatková hodnota sa vypočíta tak, že od
    členského podielu sa odpočítajú prostriedky, ktoré sa z neho čerpali na činnosť PZ a tiež sa odpočítajú pohľadávky, ktoré má voči bývalému
    členovi PZ. Podiel je splatný až po schválení ročných hospodárskych výsledkov a odrátaní pohľadávok.


TRETIA ČASŤ
Organizácia a riadenie poľovníckeho združenia

Čl. 8
Orgány PZ

Orgánmi PZ sú:

1., členská schôdza PZ
2., výbor PZ
3., dozorná rada


Čl. 9
Členská schôdza

1.  Členská schôdza PZ je najvyšším orgánom PZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej 2 razy do roka, z toho raz za rok, spravidla do konca februára,
    ako výročná.

2.  Členskú schôdzu zvoláva výbor PZ podľa plánu schváleného členskou schôdzou , alebo podľa aktuálnej potreby, a to písomne s uvedením
     navrhovaného programu aspoň 8 dní vopred. Výbor musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 členov PZ, dozorná rada,
     nadriadené zväzové orgány, alebo orgán štátnej správy.V prípade, že do tejto lehoty schôdzu nezvolá, na základe oznámenia navrhovateľa schôdzu
     zvolá na náklady PZ vyšší orgán SPZ.

3.  Členská schôdza rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach PZ, najmä:

a/ o zmene stanov PZ;
b/ volí na päťročné funkčné obdobie predsedu, poľovníckeho hospodára a ďalších členov výboru PZ, predsedu a ďalších členov dozornej rady;
c/ na základe návrhu výboru PZ rozhoduje o prijatí člena;
d/ o návrhu na ustanovenie poľovníckej stráže, resp. o návrhu na jeho odvolanie;
e/ o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam výboru alebo dozornej rady;
f/ o zrušení PZ. Toto uznesenie musí bezodkladne oznámiť predstavenstvu OkO SPZ, orgánom štátnej správy a vlastníkovi (užívateľovi) poľovných
   pozemkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o postúpení výkonu práva poľovníctva;
g/ schvaľuje správu výboru PZ o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi schôdzami PZ;
h/ volí delegátov na okresný snem OkO SPZ  podľa kľúča stanoveného okresnou radou SPZ;
ch/ volí zástupcov PZ do zboru zástupcov okresnej rady SPZ , ak sa táto nevolí priamo na sneme OkO SPZ;
i/ o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru PZ o uložení kárneho opatrenia.

4.  Výročná členská schôdza má všetky právomoci ako členská schôdza a okrem toho:

a/ schvaľuje správu výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok, ako i správu dozornej rady o kontrole činnosti a
   hospodárenia PZ;
b/ rozhoduje o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok;
c/ schvaľuje plán činnosti PZ;
d/ schvaľuje výšku členských podielov a riadnych, príp. mimoriadnych členských príspevkov.


5.  Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia o:

a/  zmene stanov PZ;
b/ o voľbe a odvolaní členov orgánov PZ;
c/ o prijímaní čakateľov a členov PZ;
d/ o zamietnutí odvolania proti kárnemu rozhodnutiu vynesenému výborom PZ;
e/ určení členského podielu a členských príspevkov v PZ;
f/ úhrade straty a použití výsledkov hospodárenia PZ;
g/ o zániku PZ,  či o zlúčení s iným PZ..

6.   Mimoriadna členská schôdza prerokúva otázky, pre ktoré bola zvolaná,

7.   Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  členov.

8.   Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov (zároveň viď bod 5).


Čl. 10
Výbor PZ

1.  Výkonným orgánom PZ je výbor PZ, ktorý:

a/ spravuje záležitosti PZ v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí a rozhoduje o všetkých
   záležitostiach,  ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom PZ;
b/ zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej , finančnej a organizačnej disciplíny PZ;
c/ v kárnom konaní ukladá členom PZ kárne opatrenia;
d/ predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi PZ.

2.  Výbor PZ sa skladá  z predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára a ďalších štyroch členov. Navzájom nemožno spájať funkcie predsedu,
    tajomníka, poľovníckeho hospodára a finančného hospodára. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po schválení orgánom
    štátnej správy.
    Schôdze výboru zvoláva predseda PZ aspoň 5 dní vopred, pričom prizýva i predsedu dozornej rady, ktorý má pri rozhodovaní poradný hlas.
    Výbor  sa môže právoplatne uznášať, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie výboru je právoplatné ak ho schváli
    nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.


Čl. 11
Práva a povinnosti členov výboru PZ

1. Predseda PZ:
 
 a., zastupuje PZ pred úradmi a tretími osobami a rokuje v jeho mene;
 b., vydáva pokyn na zvolanie zasadnutia výboru a členskej schôdze podľa uznesenia výboru;
 c., podpisuje za užívateľa poľovného revíru povolenky na poľovačky;
 d., vedie výborové a členské schôdze;
 e., kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom a dozerá na činnosť PZ;
 f., zodpovedá za splnenie úloh, ktoré uložili PZ štátne orgány, vyššie orgány SPZ a iné organizácie;
 g., spolu s tajomníkom, alebo iným povereným členom výboru rozhoduje o neodkladných záležitostiach patriacich do právomoci výboru PZ
      a žiada o schválenie týchto rozhodnutí na najbližšej schôdzi výboru PZ;
 h., je oprávnený podpisovať záznamy o praktickej príprave kandidátov.

2. Podpredseda PZ :

 a., zastupuje na základe poverenia výboru PZ neprítomného predsedu so všetkými jeho právami a povinnosťami;
 b., zabezpečuje úlohy, ktoré boli na neho prenesené z právomocí predsedu;
 c., zodpovedá za osvetovú prácu;
 d., dozerá na dodržiavanie zvykov a tradícií na poľovačkách, ďalších akciách organizovaných PZ a akciách, na ktorých sa PZ podieľa;
 e., zabezpečuje propagáciu činnosti PZ a styk s médiami;
 f., organizuje činnosť KMPP;
 g., pripravuje návrhy na vyznamenania členov PZ.

3. Tajomník PZ :


 a., zastupuje s predsedom PZ pred úradmi a tretími osobami a rokuje v jeho mene;
 b., podpisuje na základe poverenia predsedu alebo výboru  PZ písomnosti zásadného charakteru, bežnú korešpodenciu môže podpisovať sám;
 c., na pokyn predsedu zvoláva zasadnutia výboru a členských schôdzí;
 d., vybavuje korešpodenciu, vedie evidenciu došlých listov a zodpovedá za ich včasné vybavenie, vedie v evidencii všetky predpisy, pokyny a
      nariadenia vyšších orgánov a spolu s predsedom dbá o ich včasné a presné plnenie;
 e., archivuje stanovy, zápisnice zo schôdzí a všetky dôležité písomnosti PZ a zodpovedá za ich riadne uloženie;
 f., robí zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ nie je funkciou zapisovateľa poverený iný člen, zápisnice z členských schôdzí
     zasiela v jednom vyhotovení na OkO SPZ;
 g., predkladá výboru prihlášky nových členov a žiadosti o zrušenie členstva a ostatnú došlú poštu, vedie zoznam členov;
 h., zostavuje v spolupráci s ostatnými funkcionármi celoročnú správu o činnosti PZ pre výročnú členskú schôdzu.

4. Poľovnícky hospodár PZ:
 
a., pripravuje a predkladá v stanovenom termíne plán poľovníckeho hospodárenia a plán spoločných poľovačiek, dbá na jeho dodržiavanie,
    dozerá, aby sa právo poľovníctva vykonávalo podľa zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia a aby bolo v súlade s predpismi o poľovníctve
    a predpismi o ochrane prírody a krajiny. Poľovníckeho hospodára zároveň obvodný úrad schváli aj za člena poľovníckej stráže;
b., navrhuje užívateľovi poľovného revíru opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, na ochranu poľovného revíru,
    zamedzenie škôd na zveri a divine, na zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych a zverozdravotných
    opatrení a vyžaduje od užívateľa revíru plnenie prijatých opatrení;
 c., vedie poľovnícku evidenciu a štatistiku a na požiadanie ju predkladá orgánom štátnej správy;
 d., prideľuje značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a vedie o nich evidenciu, archivuje značky z ulovenej zveri, ktorú PZ použilo na
      vlastnú spotrebu;
 e., podpisuje so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenky na poľovačku,
      o vydaných povolenkách vedie evidenciu;
 f., zúčastňuje sa na inštruktážach organizovaných orgánom štátnej správy a preukazuje tomuto orgánu znalosť z poľovníckych predpisov;
 g., dozerá v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok a čakateľov na členstvo v PZ, predkladá návrhy na ich hodnotenie
      a je oprávnený podpísať záznamy o praktickej príprave uchádzačov;
 h., usmerňuje činnosť poľovníckej stráže a dáva podnet užívateľovi poľovného revíru na zmeny v jej zložení;
 i., priebežne informuje výbor a členskú schôdzu PZ o stave poľovného revíru a navrhuje potrebné opatrenia;
 j., spolu s predsedom PZ podpisuje písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia vrátane plánov a štatistických hlásemí;
 k., vedie záznamy o tom, komu, kedy a aké množstvo  diviny sa dodalo;

5. Finančný hospodár PZ:

 a., vedie finančné hospodárenie PZ podľa všeobecne platných predpisov, interných predpisov a uznesení orgánov SPZ;
 b., zapisuje do peňažného denníka všetky príjmy a výdavky podľa dokladov, tieto chronologicky čísluje, eviduje a ukladá;
 c., prijíma peňažné hotovosti a robí výplaty so súhlasom výboru PZ spravidla prostredníctvom peňažného ústavu;
 d., zriaďuje bežný účet, prislúcha mu spolu s predsedom a podpredsedom dispozičné právo s bežným účtom, zodpovedá za pokladničnú hotovosť,
      je hmotne zodpovedný za zverené finančné prostriedky a nakladanie s nimi v súlade s rozhodnutiami orgánov PZ;
 e., na základe plánu poľovníckeho hospodárenia vypracováva návrh finančného plánu a predkladá ho na schválenie orgánom PZ,
      počas roka zodpovedá za jeho dodržiavanie;
 f., zúčastňuje sa inventarizácie majetku PZ, predkladá ho na schválenie výročnej členskej schôdzi;
 g., zostavuje výkaz o hospodárení a stave majetku PZ a predkladá ho na schválenie výročnej členskej schôdzi PZ;
 h., zodpovedá za starostlivé uschovanie príjmových a výdavkových dokladov a pravidelne podáva výboru a členskej schôdzi PZ prehľadnú správu
      o čerpaní finančných prostriedkov a finančnej situácii v PZ.

6. Kynologický referent PZ:

a., vedie evidenciu poľovných psov v majetku PZ a evidenciu poľovných psov v majetku členov PZ;
b., pripravuje každoročne reverzné zmluvy s chovateľmi poľovne upotrebiteľných psov na základe rozhodnutia výboru PZ;
c., dozerá na riadne  umiestnenie poľovných psov v psincoch a stará sa o zabezpečenie chovu, výcviku a absolvovanie skúšok poľovnej
     upotrebiteľnosti;
d., informuje chovateľov poľovných psov v PZ o organizovaných výstavách, skúškach a iných kynologických akciách;
e., eviduje a dozerá na správne používanie poľovných psov na spoločných a individuálnych poľovačkách v revíri PZ ĽUBICA;
f., spolu s poľovníckym hospodárom je zodpovedný za dodržiavanie počtu poľovne upotrebiteľných psov v revíri PZ podľa platných predpisov.

7. Strelecký referent PZ:
 
a., vedie evidenciu poľovných zbraní členov PZ;
b., organizuje strelecké podujatia PZ v zmysle Streleckého poriadku SPZ;
c., zabezpečuje účasť členov PZ na kontrolných streľbách a iných streleckých podujatiach SPZ a vedie evidenciu o účasti členov na týchto
    podujatiach.

8. Brigádnický referent :

a., v súlade s plánom práce PZ v aktuálnom roku a na základe rozhodnutia výboru PZ, zvoláva a organizuje brigády členov PZ;
b. eviduje účasť a aktivitu členov PZ na brigádach;
c., zvolávanie  brigády na základe písomných pozvánok členom PZ robí v spolupráci s tajomníkom PZ;
d., priebežne spracováva všetky údaje o vykonaných prácach, činnostiach, brigádach a aktivitách členov PZ a následne vypracováva prehľad
    bodového ohodnotenia činnosti členov PZ v roku, ktorý po schválení výborom  je predložený na  výročnej členskej schôdzi PZ.


Čl. 12
Dozorná rada

1.  Dozorná rada  je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore. Zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na
    odstránenie zistených nedostatkov a chýb.

2.  Dozornú radu volí členská schôdza. Tvoria ju traja členovia PZ, pričom jedného z jej členov zvolí za predsedu dozornej rady. Členstvo v
    dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore PZ .

3.  Dozorná rada kontroluje činnosť a hospodárenie  PZ a jeho orgánov, najmä plnenie plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie
    zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonností a uznesení členských schôdzí a nadriadených orgánov.

4.  Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPZ, metodickými pokynmi rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
    Schádza sa podľa potreby, najmenej dva razy do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady.


Čl. 13
Zápisnice z rokovaní orgánov a konanie menom PZ

1.  O rokovaní orgánov PZ a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú. Zápisnice z členskej schôdze podpisujú
    predseda a tajomník a dvaja overovatelia, zápisnice z výboru podpisujú predseda a tajomník. Zápisnice z rokovania dozornej rady podpisuje jej
    predseda. Zápisnice z členských schôdzí, rovnopisy správ dozorných rád sa zasielajú i OkO SPZ do 30 dní od dňa rokovania.

2.  PZ zastupuje predseda alebo tajomník, alebo iný poverený člen PZ.

3.  Písomnosti podpisuje predseda a tajomník. Ak ide o poľovnícke plánovanie alebo povolenia na poľovačku, podpisuje ich predseda a
    poľovný hospodár. Písomnosti finančnej povahy podpisuje finančný hospodár a predseda. Predseda, podpredseda a finančný hospodár PZ majú
    v banke podpisové vzory, na základe ktorých môžu vždy dvaja realizovať finančné operácie PZ.


Čl. 14
Zánik združenia

1.  Poľovnícke združenie zaniká:

a/ uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov PZ;
b/ rozhodnutím predstavenstva OkO SPZ , ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce so schválených stanov SPZ, alebo stanov PZ,  alebo vyvíja činnosť
  v rozpore s týmito stanovami. Proti rozhodnutiu predstavenstva OkO alebo RgO SPZ , ktoré vo veci vynesie prvostupňové rozhodnutie, môže
  podať PZ odvolanie na prezídium SPZ do 30 dní ad jeho doručenia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené v
  odvolacom konaní je konečné a ďalší opravný prostriedok sa proti nemu nepripúšťa.


2.  Pri zániku PZ uznesením členskej schôdze vykoná likvidáciu likvidátor menovaný touto členskou schôdzou. Pri zániku PZ rozhodnutím
    predstavenstva OkO SPZ vykoná likvidáciu určený likvidátor (likvidačná komisia).

3.  Likvidátor (likvidačná komisia):


a/ sústredí peňažné prostriedky PZ na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo zabezpečí ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok;
b/ z prípadného výťažku uhradí záväzky PZ, vráti členom PZ celé alebo zostatkové časti členských podielov;
c/ pri zániku PZ sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa koeficientu získaného počtom členov a násobkom ročnej dĺžky ich
  členstva v PZ;
d/ úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PZ a zabezpečí uloženie spisového materiálu a písomností účtovnej povahy na OkO SPZ v súlade so
   skartačným poriadkom SPZ;
e/ správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a OkO SPZ, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.


       Čl. 15
Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy boli prijaté členskou schôdzou PZ  dňa 2.3.2019. a nadobúdajú účinnosť dňom 2.3.2019.

2.  Schválením týchto stanov strácajú platnosť doterajšie stanovy združenia.
             Branislav Výboh                                                                                                                                                      MUDr. Branislav Koreň         
                 predseda PZ                                                                                                                                                                   tajomník PZ                                                                 


TLAČ STANOV PZ

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky