Poľovný revír - PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Poľovný revír

Prírodné pomery:

Poľovnícky revír Ľubica - Zvolenská Slatina spadá do vulkanického pásma Slovenského rudohoria, do geografického celku Javorie. Územie je rozčlenené dolinami: Dolina, Závozy, Ľubica. Najvyššie kopce na území revíru sú Veľký Korčín 862 m.n.m. a Malý Korčín 664 m.n.m.
Pri sledovaní zrážkových pomerov sa zistilo, že zrážky sledujú geomorfologické tvary terénu. Pribúdajú od juhu k severu, od nižších polôch k vyšším. Podobne ako pri zrážkach, popri vplyvu zemepisnej polohy uplatňuje sa aj na rozdelenie teplôt povrchový reliéf územia. Územie revíru je členité preto aj teploty sú rozdielne. Najviac úzmia zaberá mierne teplá oblasť z vrchovinovitým rázom. Chladná oblasť zaberá najvyššie položené miesta orientované na sever. Vo vegetačnom období predstavuje priemerná teplota 13.6.C avšak striedajú sa aj extrémne suché a extrémne na vlahu bohaté roky.

Živočíšstvo:

Početne najzastúpenejšou poľovnou zverou je v revíri zver srnčia a diviačia. Nasleduje zver jelenia a od roku 1986 aj zver danielia. Ďalej treba spomenúť zajaca, ktorý je od rokov kolektivizácie a sňou spojeného rozorávania medzí a používania chemikálií stále na ústupe. To isté platí aj o jarabici poľnej a bažantoch, ktoré boli vypustené v 86 tych rokoch v lokalite Sitárka. U ostatných druhoch treba spomenúť líšky, kunu lesnú, kunu skalnú, rysa, divú mačku a vzácne aj medveďa a vydru rie
čnu. Z pernetej zvery treba ešte spomenúť dva druhy hrdličiek, holuba hrivňáka, plúžika, jariabka, sluku hôrnu, vranu čiernozobú, havrana, krkavca, sojku, straku, orešnicu, myšiaka hôrneho, krahulca, sokola myšiaka, vzácne orla krikľavého, bociana čierneho a bieleho. Na rieke Slatina divé kačice.

Poľovný revír má v súčasnej podobe 3217,93ha z toho v prenajme: Lesy SR 189.80 ha, Urbár Zv. Slatina 905 ha, OPOD Zv. SLatina 1226,77 ha, SPF 540, 66 ha, US Slatinka 131,52 ha. Nepoľovná ploch revíru je 233.18 ha. Les tvorí približne 1766ha a poľnohospodárska pôda, lúky, orná pôda a pasienky tvoria 1226, 77 ha.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky